HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÖĞRENCİLERE/VELİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

      HM Veri İşleme Yazılım ve Eğitim Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti. sizlerin bazı kişiler verileriniz işlenecektir. Tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ve 6698 sayılı KVKK Madde 10 ve 11 kapsamında tarafımızca işlenecektir.

 

 

  1. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yukarıda tanımına yer verilen Veri Sorumlusuna ait bilgiler Kanunun 10. Maddesi gereğince aşağıda yer almaktadır.

Veri Sorumlusunun Unvanı

:

HM Veri İşleme Yazılım ve Eğitim Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti.

Vergi Numarası

:

463 119 51 81

Adresi

:

Gülük Mah Boyluca Sk no 7 / B Melikgazi / Kayseri

Telefon Numarası

:

0352 606 00 21

KEP Adresi

:

 

E-Posta Adresi

:

kvkk@danismanim.org

İnternet Adresi

:

https://www.danismanim.org

Fax

:

 

 

  1. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Veri Sorumlusu tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında ilgili kişinin işlenen/işlenecek kişisel verileri aşağıda sınıflandırılmıştır.

 

Kimlik Bilgisi

:

Ad, Soyadı, T.C. no, Doğum tarihi, Doğum yeri, Anne adı, Baba adı, Medeni hal, Cinsiyet, Aile sıra no, Cilt no, Sıra no, Kayıt no, Nüfusa kayıtlı olduğu yer, Veriliş tarihi, Veriliş nedeni

Lokasyon

:

Ip doğrulama ve konum bilgisi

Finans

:

Ödeme bilgileri, Taksit bilgisi, İndirim oran bilgisi, Fiyat teklifi,

İletişim

:

E-mail, Adres, Konum, Telefon numarası, IP adres, Hosting adı

Mesleki Deneyim

:

Okul düzeyi, Sınıf düzeyi, Ödev bilgisi, Ödev durum bilgisi, Ödev sonuç bilgisi, Öğrenci numarası, Branşı, Unvan, Daha önceki kurum bilgisi, Ücret bilgisi, Mezuniyet tarihi, Mezuniyet notu, Mezun olunan okul, Daha önce çalıştığı bölüm,  

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

:

Fotoğraf, Güvenlik kamerası kayıtları

Sağlık Bilgileri

:

Hastalık bilgisi, ilaç kullanım bilgisi, tıbbi cihaz kullanım bilgisi, bulaşıcı hastalık kullanım bilgisi, aşı geçmişi bilgisi,

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

:

Adli sicil bilgileri, varsa mahkeme ilam bilgileri

Diğer Bilgiler

 

:

Velayet bilgisi, veli/vasi bilgisi, Fotoğraf, İmza, sağ/ölü bilgisi, KİŞİNİN KENDİ RIZASI İLE VERDİĞİ DİĞER TÜM BİLGİLER.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Veri Sorumlusuna internet ortamında, yazılı, sözlü, fiziken v.s yöntemlerle ilettiğiniz kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde yine aynı Kanununda belirtilen temel ilkelere uygun olarak aşağıda yer alan amaçlarla işlenecektir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi

Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İş ve İş Sağlığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Reklam Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek Kariyer Gelişimi ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

İşlenmektedir. BU DOĞRULTUDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER YALNIZCA İŞLENDİKLERİ AMAÇLA BAĞLANTILI, ORANTILI VE SINIRLI BİR ŞEKİLDE İŞLENMEKTEDİR

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI

 

Veri Sorumlusu tarafından yukarıdaki amaçlarla işlenen kişisel verileriniz yine bu amaçlar dahilinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun tarafından belirlenen koşullara uygun olarak başvurunuzun niteliğine ve Veri Sorumlusunun kanuni yükümlülüklerine göre:

İlgili Kişiye,

Veri Sorumlusunun bağlı şirketlerine,

Veri Sorumlusunun ortaklarından herhangi birinin ortağı olduğu şirketlere,

Tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,

Bayilerimiz ve yetkili servislerimize,

Danışmanlık hizmeti, müşavirlik ve taşeronluk hizmeti aldığımız gerçek ve tüzel kişilere,

Kanunen veya sözleşmeye dayanarak paylaşma yükümlülüğümüzün bulunduğu kişilere ve kurumlara

Sözleşme ilişkisi olan kampanya süreçleri amacıyla özel yüksek eğitim kurumlarına

 

Aktarılacaktır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; internet, sosyal medya uygulamaları, başvuru formları, sözlü, yazılı ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız veya Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde açık şekilde belirtilen diğer veri işleme şartları kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Veri sorumlusu tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, öncelikle eğitim ve öğretim ile ilişkili tüm temel kanunlar ve sair mevzuatlarda yer alan haklardan faydalanmanız, faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, bu kapsamda hizmetlerimizin yürütülebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmemiz, meşru menfaatlerimiz için işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenecektir.

 

 

 

 

  1. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDA YER ALAN HAKLARI

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca;

HM Veri İşleme Yazılım ve Eğitim Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti. noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile HM Veri İşleme Yazılım ve Eğitim Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti. Kocasinan Kayseri adresine kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle) başvuruda bulunarak;

a.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e.      Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

          Edilmesini isteme,

f.      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

          Suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     ğ.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

          Hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

 

Haklarınız bulunmakta olup, Veri Sorumlusu olarak tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Saygılarımızla,

HM Veri İşleme Yazılım ve Eğitim Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

İş bu metin ile birlikte tarafıma sunulan, mahiyeti ve bağlı olduğu hukuksal yükümlülükler kapsamında veri işleme faaliyeti kapsamında yukarıda belirtilen tüm husus ve esaslar tarafıma aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sunulmuştur. HM Veri İşleme Yazılım ve Eğitim Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti.veri sorumlusunun şahsım ve velisi/vasisi olduğum öğrencim hakkında işleyeceğe verilere ilişkin aydınlatılmış bulunmaktayım.